Základné dokumenty

Stanovy ZMS (PDF)

Organizačný a rokovací poriadok ZMS (PDF)

 

Interné smernice ZMS

Smernica o poskytovaní finančného príspevku z rozpočtu ZMS (PDF)

Zásady hospodárenia ZMS (PDF)

Registratúrny poriadok ZMS (PDF)

Pravidlá udeľovania ocenení ZMS (PDF) – platné od 1. 1. 2020

Pravidlá pre vydávanie a používanie členských preukazov ZMS (PDF)

 

Iné

Logo ZMS na stiahnutie (JPG / JPG-cb)

Design manuál ZMS (PDF)