Dovoľujeme si členské múzeá požiadať o predloženie návrhov na udelenie Ceny Andreja Kmeťa, ktoré posúdi Predstvenstvo ZMS a v zmysle štatútu ceny predloží Ministerstvu kultúry SR.

Návrhy je potrebné predložiť na priloženom tlačive – nominačnom liste a zaslať ich v listinnej i elektronickej podobe do 28. 2. 2019 na adresy podľa pokynov v sprievodnom liste. Nekompletné alebo po termíne doručené návrhy nebude Predstavenstvo ZMS reflektovať.

Výzva na predkladanie nominácií – sprievodný list (PDF)
Nominačný list – tlačivo (doc)
Štatút Ceny Andreja Kmeťa (doc)