Vážení kolegovia,

dovoľujeme si Vás vyzvať na podávanie prihlášok do Literárnej a hudobnej komisie Zväzu múzeí na Slovensku, ktorá vznikla ako siedma odborná komisia ZMS, ktorá je určená predovšetkým kurátorom a kustódom literárnych a hudobných zbierok v múzeách.

Predmetom činnosti LHK bude vytváranie priestoru a fóra pre výskum literárnych a hudobných pamiatok slovenskej literárnej a hudobnej histórie, podpora rozvoja literárnej a hudobnej muzeológie, podpora rozvoja metodickej a metodologickej bázy odboru a vytváranie platformy na riešenie otázok odborných múzejných činností a ich špecifík v literárnych a hudobných múzeách prostredníctvom špecializovaných odborných podujatí.

Ustanovujúce zasadnutie komisie sa uskutoční v Banskej Bystrici v prvý deň konania konferencie Museologica literaria 2019, t. j. 4. júna 2019 v popoludňajších hodinách. Program zasadnutia bude tvoriť schválenie organizačného a rokovacieho poriadku komisie
a voľba jej výboru. Presný čas začiatku zasadnutia bude upresnený po uzávierke prijímania prihlášok.

Vyplnené a podpísané prihlášky formou skenu je možné posielať do 29. mája 2019 (streda) e-mailom na adresu: lhk.zms@gmail.com.

Prihláška do komisie (DOC)