Predstavenstvo ZMS je 9 členné, jeho členmi sú predseda ZMS a 8 volených členov.

Predstavenstvo riadi činnosť ZMS medzi valnými zhromaždeniami ZMS a zabezpečuje realizáciu ročných plánov činnosti. Predstavenstvo pripravuje a predkladá dokumenty na rokovanie Valného zhromaždenia ZMS. Taktiež rozhoduje o prijatí a vylúčení člena ZMS, schvaľuje vznik odborných komisií a hodnotí ich činnosť, schvaľuje všetky vnútrozväzové normy okrem Stanov či koordinuje činnosť Rady ZMS.

Rokovania Predstavenstva ZMS sa konajú spravidla každé dva mesiace. Zasadnutia Predstavenstva ZMS sú verejné.

Činnosť Predstavenstva ZMS sa riadi Organizačným a rokovacím poriadkom ZMS (PDF) a Stanovami ZMS (PDF).
Členovia Predstavenstva ZMS sú volení na obdobie troch rokov. Na obdobie rokov 2017-2020 bolo zvolené Predstavenstvo v zložení:

Titul Meno Priezvisko Pracovisko / Adresa Kontakty
Mgr. Iveta Kaczarová
predsedníčka ZMS
Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
Kubínyiho nám. 3
984 01 Lučenec
Tel.: 047/ 433 25 02
Fax: 047/ 433 29 80
Mobil: 0915 802 515
kaczarova@nmg.sk
PaedDr. PhDr. Uršula Ambrušová, PhD. Východoslovenské múzeum
Nám. Maratónu Mieru 2
040 01  Košice
Tel.: 055/ 622 28 56
ursula.ambrus@vsmuzeum.sk
Mgr. Elena Bercíková-Zahradníková SNM-Múzeá v Martine
Malá Hora 2
036 80 Martin
Tel: 043/ 245 42 35
mobil: 0905 946 783
elena.bercikova@snm.sk
PhDr. Oľga Bodorová Gemersko-malohontské múzeum
Nám. M. Tompu 5
979 01 Rimavská Sobota
Tel.: 047/ 563 27 41
Mobil: 0904 614 139
director@gmmuzeum.sk
Ing. Štefan Engel, PhD.
tajomník
Múzeum vo Svätom Antone
969 72  Svätý Anton
Mobil: 0918 877 057
engel@msa.sk
PhDr. Daniel Hupko, PhD.
podpredseda ZMS
Múzeum mesta Bratislavy
Radničná 1
815 18 Bratislava
Tel.: 02/591 008 34
podpredseda@zms.sk
Ing. Marián Majerník Slovenské technické múzeum
Hlavná 88, 040 01 Košice
Tel.: 055 245 11 335
Mobil: 0918 965 704
marian.majernik@stm-ke.sk
Mgr. Františka Marcinová, PhD.
zapisovateľka
Ľubovnianske múzeum – Hrad v Starej Ľubovni
Zámocká 22
064 01  Stará Ľubovňa
Tel.: 052/ 432 24 22 frantiska.marcinova@hradlubovna.sk
Mgr. Libuša Jaďuďová Múzeum ľudovej umeleckej výroby
Ústredie ľudovej umeleckej výroby
Obchodná 64, 816 11 Bratislava
Mobil: +421 908 767 720
jadudova@uluv.sk