ZOZNAM OCENENÝCH NA 23. VALNOM ZHROMAŽDENÍ ZMS (PDF)
INFORMÁCIA O POČTE MANDÁTOV NA 23. VALNOM ZHORMAŽDENÍ ZMS (PDF)
SPRÁVA MANDÁTOVEJ KOMISIE O UZNÁŠANIASCHOPNOSTI 23. VZ ZMS (PDF)
SPRÁVA O ČINNOSTI PREDSTAVENSTVA ZMS OD 22. VALNÉHO ZHROMAŽDENIA ZMS (PDF)
SPRÁVA O ČINNOSTI ETNOLOGICKEJ SEKCIE ZMS ZA OBDOBIE OD 21. VZ ZMS (27. 10. 2011) A 22. VZ ZMS (18. 4. 2012) DO 23. VZ ZMS (16. 4. 2013) (PDF)
SPRÁVA O ČINNOSTI ODBORNEJ SEKCIE PRE VZDELÁVANIE A VÝCHOVU V MÚZEÁCH ZMS ZA OBDOBIE OD 21. VZ ZMS (27. 10. 2011) A 22. VZ ZMS (18. 4. 2012) DO 23. VZ ZMS (16. 4. 2013) (PDF)
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZMS OD 22. VALNÉHO ZHROMAŽDENIA ZMS (PDF)
SPRÁVA REVÍZNEJ KOMISIE ZMS ZA OBDOBIE OD 22. VALNÉHO ZHROMAŽDENIA, KTORÉ SA KONALO 18. APRÍLA 2012, DO 23. VALNÉHO ZHROMAŽDENIA, KONANÉHO 16. APRÍLA 2013 (PDF)
PLÁN ČINNOSTI ZVÄZU MÚZEÍ NA SLOVENSKU DO 24. VALNÉHO ZHROMAŽDENIA (PDF)
ROZPOČET ZMS NA OBDOBIE DO 24. VZ ZMS (PDF)
Prezentácia Noc múzeí a festival 2013 (PPS)
INFORMÁCIE O PROJEKTE ZMS – PREDMET AKO NOSITEĽ PRÍBEHU (PDF)
UZNESENIE Z RIADNEHO 23. VZ ZMS, KONANÉHO DŇA 16. APRÍLA 2013 V MÚZEU SNP V BANSKEJ BYSTRICI (PDF)
ZÁPISNICA z 23. VZ ZMS, ktoré sa konalo 16. apríla 2013 v Múzeu SNP v Banskej Bystrici (PDF)

Odborné sympózium Vedeckovýskumná činnosť v múzeách – odborná časť 23. valného zhromaždenia ZMS.
Prvý cirkulár (PDF), Druhý cirkulár (PDF), Definiívny program (PDF), Prihláška (DOC)
ZÁVERY ZO SYMPÓZIA Vedeckovýskumná činnosť v múzeách (PDF)