ZÁPISNICA z 24. Valného zhromaždenia ZMS
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI v Českom jazyku
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI v Slovenskom jazyku
Zoznam ocenených na 24. Valnom zhromaždení ZMS
Informácia o počte mandátov na 24. VZ ZMS
Správa volebnej a mandátovej komisie o uznášania schopnosti 24. VZ ZMS
Správa o činnosti Predstavenstva ZMS
Správa o činnosti Etnologickej komisie ZMS
Správa o činnosti Komisie pre vzdelávanie a výchovu v múzeách ZMS
Správa o hospodárení ZMS za rok 2013
Správa Revíznej komisie ZMS
Voľby do orgánov ZMS 2014 – Informácia o kandidátoch
Rámcový program ZMS – do 25. Valného zhromaždenia
Návrh rozpočtu ZMS na obdobie do 25. VZ ZMS
Správa volebnej a mandátovej komisie o výsledku volieb do orgánov ZMS
Správa volebnej a mandátovej komisie o výsledku volieb predsedu a predsedu Revíznej komisie ZMS
UZNESENIE z riadneho 24. VZ ZMS