ZÁPISNICA z 25. Valného zhromaždenia ZMS (PDF)
UZNESENIE z riadneho 25. Valného zhromaždenia Zväzu múzeí na Slovensku, konaného dňa 25. marca 2015 ( PDF )
Správa mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti 25. VZ ZMS ( PDF )
Pozvánka na 25. Valné zhromaždenie ZMS (PDF)
Delegačný lístok na 25. VZ ZMS (DOC)
Informácia o počte mandátov na 25. VZ ZMS (DOC)
Správa o činnosti ZMS od 24. VZ (PDF)
Správa o činnosti Etnologickej komisie ZMS za obdobie od 24. VZ ZMS (PDF)
Správa o činnosti Odbornej komisie pre vzdelávanie a výchovu v Múzeách za obdobie od 24. VZ ZMS (PDF)
Správa o činnosti Komisie pre zbierky dejín techniky ZMS za obdobie od 24. VZ ZMS (PDF)
Správa o činnosti Odbornej komisie ZMS pre múzeá v prírode za obdobie od 24. VZ ZMS (PDF)
SPRÁVA o hospodárení Zväzu múzeí na Slovensku za kalendárny rok 2014 (PDF)
Správa Revíznej komisie Zväzu múzeí na Slovensku predložená na VZ ZMS konanom 25. marca 2015 (PDF)
Plán činnosti Predstavenstva ZMS do 26. Valného zhromaždenia ZMS (PDF)
Návrh rozpočtu ZMS na rok 2015 (PDF)
Zoznam ocenených na 25. Valnom zhromaždení ZMS dňa 25. marca 2015 (PDF)