Pozvánka na 27. VZ ZMS (PDF)
Delegačný lístok na 27. VZ ZMS (PDF)
Informácia o počte mandátov na 27. VZ ZMS (PDF)
Prihláška do diskusie (PDF)
Správa o činnosti Predstavenstva ZMS od 26. VZ ZMS (PDF)
Správa o činnosti Etnologickej komisie ZMS (PDF)
Správa o činnosti Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS (PDF)
Správa o činnosti Únie múzeí v prírode (odborná komisia ZMS) (PDF)
Správa o činnosti Odbornej komisie pre zbierky dejín techniky múzeí ZMS (PDF)
Správa o činnosti Odbornej komisie pre odborné múzejné činnosti ZMS (PDF)
Správa o hospodárení ZMS za rok 2016 (PDF)
Správa Revíznej komisie ZMS za obdobie medzi 26. a 27. VZ ZMS (PDF)
Zoznam ocenených na 27. VZ ZMS (PDF)
Voľby do orgánov ZMS 2017 – Informácia o kandidátoch (PDF)
Rámcový program ZMS – do 28. VZ ZMS (PDF)
Návrh rozpočtu ZMS na rok 2017 (PDF)
*
Správa volebnej a mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti 27. VZ ZMS (PDF)
Správa volebnej a mandátovej komisie o výsledku volieb do orgánov ZMS (PDF)
Správa volebnej a mandátovej komisie o výsledku volieb predsedu ZMS a predsedu Revíznej komisie ZMS (PDF)
UZNESENIE z riadneho 27. VZ ZMS (PDF)
ZÁPIS z 27. Valného zhromaždenia ZMS (PDF)