Pozvánka na 29. VZ ZMS (PDF)
Delegačný lístok na 29. VZ ZMS (DOC)
Informácia o počte mandátov na 29. VZ ZMS (PDF)
Prihláška do diskusie na 29. VZ (DOC)
Správa o činnosti Predstavenstva ZMS od 28. VZ ZMS (PDF)
Správa o činnosti Etnologickej komisie ZMS (PDF)
Správa o činnosti Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS (PDF)
Správa o činnosti Únie múzeí v prírode (odborná komisia ZMS) (PDF)
Správa o činnosti Odbornej komisie pre zbierky dejín techniky múzeí ZMS (PDF)
Správa o činnosti Odbornej komisie pre odborné múzejné činnosti ZMS (PDF)
Správa o činnosti Prírodovednej komisie ZMS (PDF)
Správa o hospodárení ZMS za rok 2018 (PDF)
Správa Revíznej komisie ZMS za obdobie medzi 28. a 29. VZ ZMS (PDF)
Zoznam ocenených na 29. VZ ZMS (PDF)
Rámcový program ZMS – do 30. VZ ZMS (PDF)
Návrh rozpočtu ZMS na rok 2019 (PDF)
Štandardy odborných múzejných činností na Slovensku – pracovný materiál so zapracovanými pripomienkami múzeí (2017 – 2018) (PDF)
*
Správa mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti 29. VZ ZMS (PDF)
UZNESENIE z riadneho 29. VZ ZMS (PDF)
Zápisnica z riadneho 29. VZ ZMS (PDF)