Rada ZMS je výkonným orgánom ZMS. Organizuje činnosť medzi zasadnutiami Predstavenstva ZMS a realizuje rozhodnutia orgánov ZMS.  Rada najmä predkladá Predstavenstvu ZMS návrh ročného plánu činnosti a hospodárenia, predkladá výročnú správu o činnosti a hospodárení ZMS, alebo navrhuje pracovné skupiny na zabezpečenie výkonu plánovaných aktivít ZMS.

Rada ZMS je 3-členná, členmi sú predseda, podpredseda a tajomník. Rokovania Rady ZMS sa konajú podľa potreby a jej činnosť sa riadi Organizačným a rokovacím poriadkom ZMS (PDF).

Členovia Rady ZMS sú volení na obdobie troch rokov. Vo funkčnom období 2017 – 2020 Rada pracuje v tomto zložení:

Mgr. Iveta Kaczarová, predsedníčka
PhDr. Daniel Hupko, PhD., podpredseda
Ing. Štefan Engel, PhD., tajomník.

 

Titul Meno Priezvisko Pracovisko / Adresa Kontakty
Mgr. Iveta Kaczarová
predsedníčka ZMS
Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
Kubínyiho nám. 3
984 01 Lučenec
Tel.: 047/ 433 25 02
Fax: 047/ 433 29 80
Mobil: 0915 802 515
kaczarova@nmg.sk
PhDr. Daniel Hupko, PhD.
podpredseda
Múzeum mesta Bratislavy
Radničná 1
815 18 Bratislava
Tel.: 02/59 100 834
daniel.hupko@bratislava.sk
Ing. Štefan Engel, PhD.
tajomník
Múzeum vo Svätom Antone
969 72  Svätý Anton
Mobil: 0918 877 057
engel@msa.sk