Revízna komisia ZMS je nezávislý kontrolný orgán ZMS, za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu. Revízna komisia kontroluje hospodárenie, dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov a celú činnosť ZMS. Revíznu správu a návrhy opatrení podáva Valnému zhromaždeniu ZMS. Predseda Revíznej komisie ZMS sa zúčastňuje zasadnutí Predstavenstva ZMS s poradným hlasom.

Činnosť Revíznej komisie ZMS sa riadi Organizačným a rokovacím poriadkom ZMS (PDF).

Revízna komisia je trojčlenná. Tvoria ju predseda a dvaja členovia volení Valným zhromaždením ZMS na 3 roky. V období 2017-2020 je Revízna komisia pracuje v zložení:

 

Titul Meno Priezvisko Pracovisko / Adresa Kontakty
PhDr. Iveta Géczyová
Predsedníčka Revíznej komisie ZMS
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta
9971 01  Prievidza
Tel.: 046/ 542 30 54
Fax: 046/ 542 67 15
Mobil: 0901 918 835
iveta.geczyova@muzeumpd.sk
PhDr. Peter Hyross Múzeum mesta Bratislavy
Radničná ul. č. 1
815 18  Bratislava
Tel.: 02/ 59 100 812
peter.hyross@bratislava.sk
Mgr. Ľubica Miľanová Lesy SR, š. p. – Lesnícke a drevárske múzeum
Námestie SNP č. 23/35
960 01  Zvolen
Mobil: 0918 828 700
lubica.milanova@lesy.sk